อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร

“อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร”
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภาวิณี อาชา ศิษย์เก่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปัจจุบันศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับทุนโครงการการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (OROG SUT) โดยมีรศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการใช้ประโยชน์ By-product กัญชา (Cannabis sativa L.) ในอาหารแพะนมต่อการผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนม (Utilization of Cannabis (Cannabis sativa L.) By-products in Dairy Goat Diets on Milk Yield and Milk Compositions) และอ.ดร.ศิวพร แพงคำ ผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรออกจัดนิทรรศการวิชาการด้านการเกษตร (เกษตรชายแดนแฟร์ ครั้งที่ ๔๓)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และงานประชาสัมพันธ์กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการด้านการเกษตร (เกษตรชายแดนแฟร์ ครั้งที่ ๔๓) ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริญที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร sustainability เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 18

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริญ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
📝 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร sustainability ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 18 หน้า 11756 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Biological Sciences
————————————————-
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11756
 

กิจกรรมการนำเสนอของนิสิตรายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง สำรับอาหารแต่ละช่วงวัย

กิจกรรมการนำเสนอของนิสิตรายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง “สำรับอาหารแต่ละช่วงวัย” 🤩🥘🍲🍜🥗

Credit: ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ งานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Pharmacognosy Journal

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช และ ผศ.ดร.ณิชกานต์ ภีระคำ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ และ ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
– ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Pharmacognosy Journal ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 4 หน้าที่ 416-422 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน Pharmacology
Credit: BUU Research

กิจกรรมในเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของวิชาปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

กิจกรรมในเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของวิชาปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 🌱🌿☘️ 🔬📋ของนิสิตปี 2 สาขานวัตกรรมเกษตร กลับมาเรียนปฏิบัติการแบบ onsite 📚ก็จะสนุกสนานกว่าเรียนออนไลน์ปีที่แล้ว credit: ผศ.ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

“ซูริมิ” ในรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง🐟🐟 “เกษตรเพิ่มมูลค่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์”

“ซูริมิ” ในรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง🐟🐟
“เกษตรเพิ่มมูลค่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์”
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
#สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
Credit: ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริญ

กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสระแก้ว

กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว สมัครเรียน TCAS66 ประจำปี 2566 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสระแก้ว
📣 📣 สมัครเรียนรอบ TCAS1 📣 📣
สมัครเรียน “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 66🔥🔥🔥🔥
📌TCAS 1 : Portfolio วันที่ 24 พ.ย.65 – 18 ม.ค.66📌
สมัครผ่านเวปไซต์มหาวิทยาลัย
-สมัครเรียน : https://e-admission.buu.ac.th
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ระเบียบการสมัคร : https://regservice.buu.ac.th
-หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า
ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
📌คณะเทคโนโลยีการเกษตร
• สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.)
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช – กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
• สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)
☎️สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่:
-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)
ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.สมคิด ใจตรง (โทร 089-719-9689)
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม (โทร 086-746-2377)
#SAVETHEDATETCAS 1 : Portfolio วันที่ 24 พ.ย.65 – 18 ม.ค.66

โครงการบูรพาสืบสานวิถีชาวนา

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ลงพื้นที่บริเวณแปลงนาสาธิต กระทำพิธีเปิดโครงการบูรพาสืบสารวิถีชาวนา(เกี่ยวข้าว) และร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการเกี่ยวข้าวและนวดข้าวจากท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมการเกี่ยวข้าวในปีนี้ เพื่อให้นิสิตได้นึกถึงความเหนื่อยยากลำบากของชาวนากว่าจะได้ข้าวมาให้พวกเรากินนั้นต้องอดทนต่อแดดฝนมากน้อยอย่างไร และเพื่อเป็นการธำรงไว้ให้เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อไป ทางสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมการเกี่ยวข้าว จึงถือโอกาสจัดโครงการบูรพาสืบสานวิถีชาวนานี้ขึ้น เพื่อให้นิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความภาคภูมิใจในการเรียนและยังเป็นการฝึกประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากมาย