SDGS

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS : SDGS
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยบูรพา (SDGs BUU)