กิจกรรมในเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของวิชาปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 🌱🌿☘️ 🔬📋ของนิสิตปี 2 สาขานวัตกรรมเกษตร กลับมาเรียนปฏิบัติการแบบ onsite 📚ก็จะสนุกสนานกว่าเรียนออนไลน์ปีที่แล้ว credit: ผศ.ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ