คณะเทคโนโลยีการเกษตรข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใน “โครงการศูนย์เรียนรู้ การบริหารจัดการการเกษตรแปลงใหญ่แบบยั่งยืน” กับ บริษัท ไผ่สระแก้ว คอนซัลแต้นท์ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร. สิรินารี เงินเจริญ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใน “โครงการศูนย์เรียนรู้ การบริหารจัดการการเกษตรแปลงใหญ่แบบยั่งยืน ” กับคุณรพีพรรณ ปฏิหารย์ ประธานกรรมการ นายเสกสรร พรสวัสดิ์ ประธานอำนวยการ นายธนกฏต ปฏิหารย์ ประธานบริหาร บริษัท ไผ่สระแก้ว คอนซัลแต้นท์ จำกัด โดยมหาวิทยาลัยและบริษัทมีวัตถุประสงค์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้และทักษะในการฝึกปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพที่ศึกษา ทำให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการปลูก การดูแลรักษา กระบวนการผลิตไผ่ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ความรู้ในเรื่องไผ่ และการตลาดไผ่ รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ให้ตรงกับความต้องการของบริษัทและภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไผ่ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โดยใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยผลิตไผ่ให้แก่บริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์สำหรับศึกษาเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์อาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์วิจัย ศูนย์เรียนรู้ พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจประกอบอาชีพการปลูกไผ่ และเป็นแหล่งหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรในการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของบริษัทและภาคอุตสาหกรรม
.
งานประชาสัมพันธ์กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริฐ ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น รุ่นใหม่ (อายุการปฏิบัติงาน 8-12 ปี) ผู้มีผลงานจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวนสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริฐ
ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น รุ่นใหม่ (อายุการปฏิบัติงาน 8-12 ปี)
ผู้มีผลงานจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
จำนวนสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565
Credit: BUU Research

คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริญที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร sustainability เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 18

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริญ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
📝 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร sustainability ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 18 หน้า 11756 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Biological Sciences
————————————————-
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11756
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ งานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Pharmacognosy Journal

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช และ ผศ.ดร.ณิชกานต์ ภีระคำ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ และ ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
– ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Pharmacognosy Journal ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 4 หน้าที่ 416-422 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน Pharmacology
Credit: BUU Research

โครงการบูรพาสืบสานวิถีชาวนา

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ลงพื้นที่บริเวณแปลงนาสาธิต กระทำพิธีเปิดโครงการบูรพาสืบสารวิถีชาวนา(เกี่ยวข้าว) และร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการเกี่ยวข้าวและนวดข้าวจากท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมการเกี่ยวข้าวในปีนี้ เพื่อให้นิสิตได้นึกถึงความเหนื่อยยากลำบากของชาวนากว่าจะได้ข้าวมาให้พวกเรากินนั้นต้องอดทนต่อแดดฝนมากน้อยอย่างไร และเพื่อเป็นการธำรงไว้ให้เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อไป ทางสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมการเกี่ยวข้าว จึงถือโอกาสจัดโครงการบูรพาสืบสานวิถีชาวนานี้ขึ้น เพื่อให้นิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความภาคภูมิใจในการเรียนและยังเป็นการฝึกประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากมาย

มทส.-คาร์กิลล์-ม.บูรพา นำโครงการข้าวฯ คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards ในระดับ Gold ด้าน CSR

‘มทส.-คาร์กิลล์-ม.บูรพา’ นำโครงการข้าวฯ คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards ในระดับ Gold ด้าน CSR จากความสำเร็จในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยสำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบปลอดภัยฯ เป็นหนึ่งในภายใต้ความร่วมมือ (MOU)โครงการเกษตรเพื่อสังคม ระหว่าง ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว) ซึ่งประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทย ด้าน CSR : Corporate Social Responsibility จนได้รับรางวัลจาก American Chamber of Commer in Thailand : AMCHAM CSR Excellence Awards ในระดับ Gold ประจำปี 2565 https://www.nationthailand.com/business/corporate/40022352