สมัครเรียน “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
สมัครผ่านเวปไซต์มหาวิทยาลัย
-สมัครเรียน : https://e-admission.buu.ac.th
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ระเบียบการสมัคร : https://regservice.buu.ac.th
-หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า
ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
📌คณะเทคโนโลยีการเกษตร
• สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.)
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
• สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)
สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
(กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืชและกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)
ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ(โทร 089-490-5896)
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม (โทร 086-746-2377)