“ซูริมิ” ในรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง🐟🐟
“เกษตรเพิ่มมูลค่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์”
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
#สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
Credit: ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริญ