คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และงานประชาสัมพันธ์กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการด้านการเกษตร (เกษตรชายแดนแฟร์ ครั้งที่ ๔๓) ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว