คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริญ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
📝 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร sustainability ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 18 หน้า 11756 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Biological Sciences
————————————————-
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11756