นิสิตกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดจำหน่ายผลผลิตตามตลาดเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติจริงในรายวิชาการผลิตพืชเพื่อการค้า