คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช และ ผศ.ดร.ณิชกานต์ ภีระคำ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ และ ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
– ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Pharmacognosy Journal ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 4 หน้าที่ 416-422 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน Pharmacology
Credit: BUU Research