กิจกรรมการนำเสนอของนิสิตรายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง “สำรับอาหารแต่ละช่วงวัย” 🤩🥘🍲🍜🥗

Credit: ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์