คณะเทคโนโลยีการเกษตรข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใน “โครงการศูนย์เรียนรู้ การบริหารจัดการการเกษตรแปลงใหญ่แบบยั่งยืน” กับ บริษัท ไผ่สระแก้ว คอนซัลแต้นท์ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร. สิรินารี เงินเจริญ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใน “โครงการศูนย์เรียนรู้ การบริหารจัดการการเกษตรแปลงใหญ่แบบยั่งยืน ” กับคุณรพีพรรณ ปฏิหารย์ ประธานกรรมการ นายเสกสรร พรสวัสดิ์ ประธานอำนวยการ นายธนกฏต ปฏิหารย์ ประธานบริหาร บริษัท ไผ่สระแก้ว คอนซัลแต้นท์ จำกัด โดยมหาวิทยาลัยและบริษัทมีวัตถุประสงค์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้และทักษะในการฝึกปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพที่ศึกษา ทำให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการปลูก การดูแลรักษา กระบวนการผลิตไผ่ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ความรู้ในเรื่องไผ่ และการตลาดไผ่ รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ให้ตรงกับความต้องการของบริษัทและภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไผ่ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โดยใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยผลิตไผ่ให้แก่บริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์สำหรับศึกษาเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์อาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์วิจัย ศูนย์เรียนรู้ พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจประกอบอาชีพการปลูกไผ่ และเป็นแหล่งหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรในการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของบริษัทและภาคอุตสาหกรรม
.
งานประชาสัมพันธ์กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 วันที่ 6 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563
วันที่ 6 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2566
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
✅ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฝึกซ้อมย่อย
✅ 1 – 2 มีนาคม 2566 ฝึกซ้อมรวม
✅ 3 – 4 มีนาคม 2566 ฝึกซ้อมใหญ่
📍 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://graduate.buu.ac.th/new/?p=74

คณะเทคโนโลยีการเกษตร” มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 66 รอบ TCAS 1 : Portfolio วันที่ 24 พ.ย.65 – 18 ม.ค.66

 

📣 📣สมัครเรียนรอบ TCAS1 📣 📣
สมัครเรียน “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
🔥🔥รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 66🔥🔥
📌TCAS 1 : Portfolio วันที่ 24 พ.ย.65 – 18 ม.ค.66📌
สมัครผ่านเวปไซต์มหาวิทยาลัย
-สมัครเรียน : https://e-admission.buu.ac.th
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ระเบียบการสมัคร : https://regservice.buu.ac.th
-หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า
ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
📌คณะเทคโนโลยีการเกษตร
• สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.) 🌿🌾🐥🐖🐄🍦🥧
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช – กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
• สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)
☎️สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่:
-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)
📗ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.สมคิด ใจตรง (โทร 089-719-9689)
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
📘ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม (โทร 086-746-2377)
📚ข้อมูล: https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/
#SAVETHEDATETCAS 1 : Portfolio วันที่ 24 พ.ย.65 – 18 ม.ค.66

คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริฐ ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น รุ่นใหม่ (อายุการปฏิบัติงาน 8-12 ปี) ผู้มีผลงานจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวนสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริฐ
ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น รุ่นใหม่ (อายุการปฏิบัติงาน 8-12 ปี)
ผู้มีผลงานจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
จำนวนสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565
Credit: BUU Research

กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับนิสิตระหว่างเรียนจากโครงการบริการวิชาการ โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อข สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ฝึกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับนิสิตระหว่างเรียนจากโครงการบริการวิชาการ
โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อข สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อนุมัติโครงการการเพิ่มอรรถประโยชน์อย่างยั่งยืนของน้ำเสียในโซ่อุปทานการผลิตน้ำนมดิบจากฟาร์มโคนม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซี่งนิสิตมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนและเสริ้มสร้างทักษะการเรียนรู้ของนิสิตและสร้างรายได้ระหว่างเรียน
Credit: อ.ดร. ประทีป อูปแก้ว
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรม Aggie’s New Year Party เพื่อสานสัมพันธ์ของคณาจารย์และนิสิตในคณะ

กิจกรรม Aggie’s New Year Party คณะเทคโนโลยีการเกษตร 🎁 ในวันที่ 12 มกราคม 2566 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของขวัญพิเศษจับฉลากปีใหม่ รางวัลซุ้มปีใหม่ และซุ้มอาหารต่างๆ จากคณาจารย์ในคณะฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว, นางภัทรภร ธรรมมะ ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขต, นางจริยา ธรรมธัญ และนางสาวชลลดา ประทุมมาลย์ บุคลากรกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม พานิสิตกลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงและการจัดการนกกระทาไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น ในรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 3

ฝึกงานฟาร์ม 3
รายวิชาฝึกงานฟาร์ม 3 เทอม 2/2565 ปีนี้เลี้ยงนกกระทาไข่ เพื่อให้นิสิตกลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ได้ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงและการจัดการนกกระทาไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น สนใจไข่นกกระทาสามารถติดต่อ 081-9310206 ได้เลยนะครับ
Credit: ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2566 โครงการพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่1
อ่านเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
.
สมัครเรียนได้ที่
ภายในวันที่ 24 พ.ย. 2565 18 ม.ค. 2566 เท่านั้น
.
หมายเหตุ
ตรวจสอบกำหนดการเปิดภาคเรียนในปฏิทินการศึกษาที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th
สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง http://regservice.buu.ac.th
และ http://e-admission.buu.ac.th หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา หมายเลข 0 3810 2643 และ 0 38102 721
.
งานประชาสัมพันธ์กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว