กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับนิสิตระหว่างเรียนจากโครงการบริการวิชาการ โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อข สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ฝึกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับนิสิตระหว่างเรียนจากโครงการบริการวิชาการ
โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อข สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อนุมัติโครงการการเพิ่มอรรถประโยชน์อย่างยั่งยืนของน้ำเสียในโซ่อุปทานการผลิตน้ำนมดิบจากฟาร์มโคนม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซี่งนิสิตมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนและเสริ้มสร้างทักษะการเรียนรู้ของนิสิตและสร้างรายได้ระหว่างเรียน
Credit: อ.ดร. ประทีป อูปแก้ว
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรม Aggie’s New Year Party เพื่อสานสัมพันธ์ของคณาจารย์และนิสิตในคณะ

กิจกรรม Aggie’s New Year Party คณะเทคโนโลยีการเกษตร 🎁 ในวันที่ 12 มกราคม 2566 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของขวัญพิเศษจับฉลากปีใหม่ รางวัลซุ้มปีใหม่ และซุ้มอาหารต่างๆ จากคณาจารย์ในคณะฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว, นางภัทรภร ธรรมมะ ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขต, นางจริยา ธรรมธัญ และนางสาวชลลดา ประทุมมาลย์ บุคลากรกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม พานิสิตกลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงและการจัดการนกกระทาไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น ในรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 3

ฝึกงานฟาร์ม 3
รายวิชาฝึกงานฟาร์ม 3 เทอม 2/2565 ปีนี้เลี้ยงนกกระทาไข่ เพื่อให้นิสิตกลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ได้ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงและการจัดการนกกระทาไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น สนใจไข่นกกระทาสามารถติดต่อ 081-9310206 ได้เลยนะครับ
Credit: ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม

กิจกรรมการนำเสนอของนิสิตรายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง สำรับอาหารแต่ละช่วงวัย

กิจกรรมการนำเสนอของนิสิตรายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง “สำรับอาหารแต่ละช่วงวัย” 🤩🥘🍲🍜🥗

Credit: ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์

กิจกรรมในเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของวิชาปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

กิจกรรมในเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของวิชาปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 🌱🌿☘️ 🔬📋ของนิสิตปี 2 สาขานวัตกรรมเกษตร กลับมาเรียนปฏิบัติการแบบ onsite 📚ก็จะสนุกสนานกว่าเรียนออนไลน์ปีที่แล้ว credit: ผศ.ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

“ซูริมิ” ในรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง🐟🐟 “เกษตรเพิ่มมูลค่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์”

“ซูริมิ” ในรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง🐟🐟
“เกษตรเพิ่มมูลค่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์”
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
#สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
Credit: ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริญ