กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว สมัครเรียน TCAS66 ประจำปี 2566 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสระแก้ว
📣 📣 สมัครเรียนรอบ TCAS1 📣 📣
สมัครเรียน “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 66🔥🔥🔥🔥
📌TCAS 1 : Portfolio วันที่ 24 พ.ย.65 – 18 ม.ค.66📌
สมัครผ่านเวปไซต์มหาวิทยาลัย
-สมัครเรียน : https://e-admission.buu.ac.th
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ระเบียบการสมัคร : https://regservice.buu.ac.th
-หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า
ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
📌คณะเทคโนโลยีการเกษตร
• สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.)
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช – กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
• สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)
☎️สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่:
-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)
ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.สมคิด ใจตรง (โทร 089-719-9689)
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม (โทร 086-746-2377)
#SAVETHEDATETCAS 1 : Portfolio วันที่ 24 พ.ย.65 – 18 ม.ค.66