“อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร”
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภาวิณี อาชา ศิษย์เก่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปัจจุบันศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับทุนโครงการการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (OROG SUT) โดยมีรศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการใช้ประโยชน์ By-product กัญชา (Cannabis sativa L.) ในอาหารแพะนมต่อการผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนม (Utilization of Cannabis (Cannabis sativa L.) By-products in Dairy Goat Diets on Milk Yield and Milk Compositions) และอ.ดร.ศิวพร แพงคำ ผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม