VDO

แนะนำหลักสูตร

แนะนำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

แนะนำสาขาเกษตรศาสตร์

แนะนำสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรมคณะ

อบรมไข่ไก่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

มาร์ชมหาวิทยาลัยบูรพา (หลีด)

มาร์ชเกษตร (หลีด)

การเรียนการสอน

ข่าวคณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประกันคุณภาพคณะ

การประกันคุณภาพคณะเกษตร