พิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร ปี 2566

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฟาร์ม มทส.) ร่วมกับบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว ) จัดพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ Cargill Care : ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบปลอดภัย คือ ความใส่ใจจากคาร์กิลล์ ในพื้นที่ อ.โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 104 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 1,617.50 ไร่ศ.ดร. หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวนี้ เป็นการนำงานวิจัยด้านการเกษตรถ่ายทอดสู่ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการทำการเกษตร โดยมี นายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย นายสุเกียรติ กิตติธรรมโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด และ ดร. สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว) ร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566
.
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว