คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ภายใต้โครงการ “Cargill Cares : การส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัย คือ ความใส่ใจจากคาร์กิลล์”

ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมกับฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม ณ อบต.กระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 104 คน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตข้าวให้ปลอดภัย และการดูแลจัดการแปลงข้าว โอกาสนี้เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของดิน น้ำ และธาตุอาหารที่สำคัญ นำไปสู่การจัดการธาตุอาหารในดินสำหรับการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น คุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

The Faculty of Agricultural Technology, Burapha University, Sa Kaeo Campus, participated in developing activities in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) of Burapha University under the project “Cargill Care: Promoting safe rice cultivation”. 

 On May 24th. 2023, the Faculty of Agricultural Technology, Burapha University, Sa Kaeo Campus collaborated with Suranaree University of Technology and Cargill Meats (Thailand) Co., Ltd. to organize activities at Kratok Subdistrict Administrative Organization, Chokchai District, Nakhon Ratchasima Province for 104 rice farmers by informing them of safe rice production methods and the management of rice plots. On this occasion, the participating farmers performed a simple soil analysis by themselves, resulting in their learning and understanding the importance of soil, water and essential nutrients for soil nutrient management in rice cultivation in order to increase rice yield of good quality.

อ่านข่าวเพิ่มเติ่ม http://sustainability.buu.ac.th/SDGs

https://www.facebook.com/Agri-tech