อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคณะโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และฝึกทักษะการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Corporate BCG and Sufficient Economy Model

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คณะโลจิสติกส์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และฝึกทักษะการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Corporate BCG and Sufficient Economy Model นำโดย
– รองศาตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์
– ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
– ดร.ประทีป อูปแก้ว รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
– ผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
– ผศ.ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะโลจิสติกส์ ร่วมกิจกรรมเดินตามรอยปราชญ์เกษตร การเรียนรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะมีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนของหลักสูตรแขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรได้ โดยริเริ่มจากกระบวนการการเรียนรู้การผลิตและการควบคุมต้นทุนการผลิตโดยมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากพืชเศรษฐกิจ แล้วนำหลักการดังกล่าวไป เพิ่มคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในครั้งนี้ มีกิจกรรมลงแปลงเกษตรเพื่อเตรียมหน้าดิน ลงต้นอ่อนเพื่อเพาะปลูกพืชสมุนไพรสรรพคุณชะลอวัย มีกลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายอาการเหนื่อยล้า “ว่านโปร่งฟ้า” และกิจกรรมสุดพิเศษส่งท้าย กิจกรรมหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง (Sorghum) พืชทนร้อนทดแดดเหมาะกับสภาพอากาศของไทย เพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาผลิตเป็นมอลต์เพื่อผลิตคราฟต์เบียร์ข้าวฟ่าง (Craft Beer)
โดยโครงการฯ จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงขั้นตอนการแปรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 โปรดติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจใน Episode ต่อไปค่ะ ♥