คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลงพื้นที่ทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยี AI & Precision Agriculture
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการโรงเรือนอัจริยะให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อน
และเกษตรปลอดสารบ้านฟากห้วยอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
รวมทั้งได้ประชุมหารือกับคณบดีและทีมบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทบาเขตสระแก้ว
เพื่อนำเทคโนโลยี Precision Agriculture
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบการปลูกฟ้าทะลายโจร ไม้ผล
และการจัดการระบบน้ำของฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช พร้อมด้วยรองคณบดี ผศ.ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์ และผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ ได้ต้อนรับ Prof. Oleg Shovkovyy อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งทำงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.สมคิด ใจตรง ด้านเทคโนโลยี AI & Precision Agriculture มาประยุกต์ใช้ในการจัดการโรงเรือนอัจริยะให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนและเกษตรปลอดสารบ้านฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งได้ประชุมหารือกับคณบดีและทีมบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทบาเขตสระแก้ว เพื่อนำเทคโนโลยี Precision Agriculture มาประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบการปลูกฟ้าทะลายโจร ไม้ผล และการจัดการระบบน้ำของฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตร
👉 นอกจากนี้ ผศ.ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้ร่วมสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต