คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ติดตามผลดำเนินโครงการ Cargill Cares การส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัย คือความใส่ใจจากคาร์กิลล์ ประจำปี 2566 ในการรายงานปัญหา อุปสรรคที่พบระหว่างการเพาะปลูก วิธีการแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น
และแผนการดำเนินงานโครงการฯในปีถัดไป