คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลัง
กับศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช และคณบดีคณะโลจิสติกส์ รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุงและรองคณบดีคณะโลจิสติกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล  เข้าพบ คุณวัลลีย์ อมรพล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อทราบทิศทางการศึกษาวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลัง