ฝึกงานฟาร์ม 3
รายวิชาฝึกงานฟาร์ม 3 เทอม 2/2565 ปีนี้เลี้ยงนกกระทาไข่ เพื่อให้นิสิตกลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ได้ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงและการจัดการนกกระทาไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น สนใจไข่นกกระทาสามารถติดต่อ 081-9310206 ได้เลยนะครับ
Credit: ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม