ฝึกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับนิสิตระหว่างเรียนจากโครงการบริการวิชาการ
โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อข สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อนุมัติโครงการการเพิ่มอรรถประโยชน์อย่างยั่งยืนของน้ำเสียในโซ่อุปทานการผลิตน้ำนมดิบจากฟาร์มโคนม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซี่งนิสิตมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนและเสริ้มสร้างทักษะการเรียนรู้ของนิสิตและสร้างรายได้ระหว่างเรียน
Credit: อ.ดร. ประทีป อูปแก้ว