เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร. สิรินารี เงินเจริญ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใน “โครงการศูนย์เรียนรู้ การบริหารจัดการการเกษตรแปลงใหญ่แบบยั่งยืน ” กับคุณรพีพรรณ ปฏิหารย์ ประธานกรรมการ นายเสกสรร พรสวัสดิ์ ประธานอำนวยการ นายธนกฏต ปฏิหารย์ ประธานบริหาร บริษัท ไผ่สระแก้ว คอนซัลแต้นท์ จำกัด โดยมหาวิทยาลัยและบริษัทมีวัตถุประสงค์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้และทักษะในการฝึกปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพที่ศึกษา ทำให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการปลูก การดูแลรักษา กระบวนการผลิตไผ่ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ความรู้ในเรื่องไผ่ และการตลาดไผ่ รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ให้ตรงกับความต้องการของบริษัทและภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไผ่ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โดยใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยผลิตไผ่ให้แก่บริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์สำหรับศึกษาเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์อาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์วิจัย ศูนย์เรียนรู้ พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจประกอบอาชีพการปลูกไผ่ และเป็นแหล่งหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรในการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของบริษัทและภาคอุตสาหกรรม
.
งานประชาสัมพันธ์กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว