คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริฐ
ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น รุ่นใหม่ (อายุการปฏิบัติงาน 8-12 ปี)
ผู้มีผลงานจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
จำนวนสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565
Credit: BUU Research