กิจกรรม Aggie’s New Year Party คณะเทคโนโลยีการเกษตร 🎁 ในวันที่ 12 มกราคม 2566 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของขวัญพิเศษจับฉลากปีใหม่ รางวัลซุ้มปีใหม่ และซุ้มอาหารต่างๆ จากคณาจารย์ในคณะฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว, นางภัทรภร ธรรมมะ ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขต, นางจริยา ธรรมธัญ และนางสาวชลลดา ประทุมมาลย์ บุคลากรกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว