รายวิชาความหลากหลายของสัตว์

🌞รายวิชาความหลากหลายของสัตว์🌞นิสิตได้เรียนรู้การจัดจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของสัตว์ โดยได้สำรวจความหลากหลายของสัตว์ในพื้นที่ ม.บูรพาวิทยาเขตสระแก้ว แล้วนำเสนอและอภิปรายซักถามหน้าชั้นเรียน

Posted in Uncategorized.