นิสิตสาขานวัตกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นำผลผลิตจากกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา มาจัดจำหน่ายในตลาดเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 ซึ่งได้เก็บผลผลิตจากการปลูกผักปลอดสารพิษ จากแปลงทดลองและวิจัยทางการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติจริงในรายวิชา

ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามารถด้านการวิจัยทางการเกษตร มีความสามารถผสานภูมิปัญญา สื่อสารและใช้ข้อมูลข่าวสาร การจัดการผลผลิตการเกษตร ในเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ เกษตร  
.
สำหรับในช่วงนี้ผักของนิสิต พร้อมที่จะออกจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงในราคาถูกและยุติธรรมไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยเลือกปลูกผักตามฤดูกาล
.
มาช่วยอุดหนุนกันเยอะๆ นะคะ