ประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตามแผนแม่บทเดิมของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงมีการผลักดันให้เกิดเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นคณะฯ อย่างเป็นทางการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕- โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. ดำเนินการด้านการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
๒. ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างผลงาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนา นวัตกรรมและการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
๓. ให้บริการวิชาการขยายการบริการวิซาการที่นำไปสู่การพึ่งตนเอง ปรับปรุงรูปแบบการถ่ายทอดวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นและประเทศชาติ
๕. รองรับการเจริญเติบโตของหน่วยงานและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาและภารกิจในด้านต่างๆ 
ในอนาคต คณะเทคโนโลยีการเกษตร เริ่มเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภา มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ การดำเนินงานของคณะฯ จะมุ่งเน้นการบูรณาการทางวิชาการ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สามารถให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อขยายโอกาสทาง การศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทางวิชาการ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จากกรอบแนวทางการพัฒนานี้ การดำเนินงานในอนาคตของคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงให้ความสำคัญในการเป็นส่วนงานเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน (Faculty for Sustainable Social Responsibility) โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน การใช้ทรัพยากร ทางการเกษตรของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการเรียนการสอนที่สามารถเรียนรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติใน พื้นที่จริง และการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การบริการวิชาการที่ เกิดประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกร
     จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีทรัพยากรการเกษตรที่เพรียบพร้อม และที่สำคัญเป็น พื้นที่การค้าชายแดนที่กำลังมีการขยายตัวทางเศรษกิจเป็นอย่างมากเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเชียน (AEC โดยเฉพาะสินค้าที่เป็น ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ดังนั้นการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ภาคการเกษตรในพื้นที่เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน จึงเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญ ของคณะฯ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในอนาคตและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลให้ความต้องการบริโภคอาหารและพลังงานมีมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาทางด้านพืชพลังงานทดแทนและการผลิตอาหารที่ ปลอดภัย จึงเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะฯ ซึ่งแนวทางการพัฒนานี้ได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ในประเด็นยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความคงของอาหารและพลังงานเรื่อง การเพิ่มปะสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร มูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่อาหาร การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน และยังสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้วในประเด็น การปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัดอีกด้วย จากการเป็นส่วนงานเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนี้จะช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพ เข้ามาสู่อาชีพเกษตรกรรมทำให้มีอาชีพที่มั่นคง ทัดเทียมกับงานในสาขาอาชีพอื่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป