สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร


ดร. สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช

ปริญญาเอกปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโทวท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีวท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: sirichet@buu.ac.th
งานวิจัย: Functional Products, Fermentation, Product Development

 

ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์

ปริญญาเอกวท.ด. (เภสัชวิทยา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโทวท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรีวท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
E-mail: sirilakk@buu.ac.th
งานวิจัย: Biological Activity, Phytochemistry

ผศ.ดร. เอกรัฐ คำเจริญ

ปริญญาเอกปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรีวท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: agratk@buu.ac.th
งานวิจัย: Bioethanol, Biogas, Biopolymer

ผศ.ดร. ไกรยศ แซ่ลิ้ม

ปริญญาเอกปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโทวท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรีวท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: kriyot@buu.ac.th
งานวิจัย:  Bacteriocin, Exopolysaccharide
 
 

รับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนิสิตในเรื่องต่างๆ

     1. ประธานหลักสูตร

          อาจารย์ที่ปรึกษา

          การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

     2. อาจารย์ที่ปรึกษา

          การกู้ยืม กยศ. /ทุนส่งเสริมการศึกษา  (ดาวโหลดเอกสาร)

          ผลการเรียน

          ความพึงพอใจการใช้บริการ เช่น หอพัก ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

          ปัญหาสุขภาวะของนิสิตในเรื่องอื่นๆ

ที่อยู่ติดต่อ:

          สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

          254 หมู่ที่ 4 ต. วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

          โทร. 037-261-802, 037-261-559-60 ต่อ 3000

          Facebook: สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ม.บูรพา

          หรือ E-mail: narinch@buu.ac.th

ดร. สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: sirichet@buu.ac.th
งานวิจัย: Functional Products, Fermentation, Product Development

ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์

ปริญญาเอก วท.ด. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
E-mail: sirilakk@buu.ac.th
งานวิจัย: Biological Activity, Phytochemistry

ผศ.ดร. เอกรัฐ คำเจริญ

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: agratk@buu.ac.th
งานวิจัย: Bioethanol, Biogas, Biopolymer

ผศ.ดร. ไกรยศ แซ่ลิ้ม

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: kriyot@buu.ac.th
งานวิจัย:  Bacteriocin, Exopolysaccharide

ดร. อรสุรางค์ โสภิพันธ์

ปริญญาเอก วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
E-mail: onsulang@buu.ac.th
งานวิจัย: Zeolite, Chemistry