คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วข. สระแก้ว
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขานวัตกรรมการผลิตสัตว์
ร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ 2 ออกฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ในรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 1