ภาพบรรยากาศการฝึกสหกิจในสองสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน
กับสถานประกอบการ ในรายวิชา 76319164 ฝึกงานฟาร์มทางสัตวศาสตร์ 1
(Farm Practicum in Animal Science 1) ของนิสิตชั้นปีที่ 3
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จำนวน 11 คน

✔️นางสาวธิญาดา พงษ์ศร นางสาวปานะพร งาสุวรรณ์ นายมงคล บัวทอง และนายก้องภพ ม่วงนิ่ม ฝึกสหกิจ ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน 🐔🐥
✔️นายธาดา สวาศรี ฝึกสหกิจ ณ NVK ฟาร์ม ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 🐂🏡
✔️นางสาวขจาริน ญาณสิรินิธิ และนางสาวปวีณา กองโค ฝึกสหกิจ ณ หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 1 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 🐂
✔️นายภานุพันธ์ หนูยอด นายกฤษณะ อิ่มละเอียด และนางสาวอิสรา เหลืองอ่อน ฝึกสหกิจ ณ ฟาร์มกรุงไทย 🐔🐓
✔️นายณัฐวุฒิ คนยืน ฝึกสหกิจ ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จ.มุกดาหาร 🐂