คณะเทคโนโลยีการเกษตร สรุปงานโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่) ประจำปี 2566
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ณ หมู่บ้านไพรจิตร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ภาพบรรยากาศ การสรุปงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่) ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หมู่บ้านไพรจิตร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มาอย่างต่อเนื่อง
👉🏵คุณสุขปราณีย์ ดีระดา ผู้ประสานงานสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) กล่าวสรุปผลความสำเร็จของโครงการฯ การส่งเสริมและสนับสนุนจากมูลนิธิโคเออร์ให้ผู้พิการมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และทักษะอาชีพให้กับผู้พิการอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานภาคีที่คอยประสาน ให้กำลังใจ ติดตามงานในระดับชุมชนอย่างสม่ำเสมอจนปัจจุบัน พบว่า ผู้พิการทั้ง ๑๐ คนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงไก่ไข่ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
📗ในการนี้ ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม และ ผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กล่าวแสดงความยินดีในผลสำเร็จของโครงการฯ และชื่นชมในความมุ่งมั่นอุตสาหะของผู้พิการในการเลี้ยงดูไก่ไข่จนสามารถให้ผลผลิตและเกิดเป็นรายได้ ทั้งนี้ ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านไพรจิตร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตร การเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่) ให้กับผู้พิการ