คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
เข้าร่วมแนะแนวรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
เพื่อเข้าสมัครในระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นำโดย ผศ.ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ผศ.อรณิชา บุตรพรหม อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ ผศ.ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์ อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายนัฐพล เจริญศรี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวประภัสสร พุฒพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ และ น้องๆนิสิต เข้าร่วมแนะแนวรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เพื่อเข้าสมัครในระดับปริญญาตรี
.
ซึ่งทางมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 เข้าระบบที่ http://regservice.buu.ac.th รับสมัครนิสิตปริญญาตรีทั้งภาคปกติ(เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และภาคเทียบโอน(เรียนเสาร์-อาทิตย์) สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ https://student.mytcas.com หรือ http://regservice.buu.ac.th
เปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
-หลักสูตรระดับปริญญาตรี
• สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.)
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
• สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)
• แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ
📝 สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่:
-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)
☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ (โทร 089-490-5896)
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
☎️ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม (โทร 086-746-2377)
-แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ
☎️ติดต่อได้ที่ อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช (โทร 061-415-2225)
หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม: https://buulog.com/ หรือ FB: BUULOG
_________________________________________________________________
นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) และหลักสูตรระยะสั้น (Short course) ดังนี้
👉 4 รายวิชาลงเรียนล่วงหน้าเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) (วิชาละ 3 หน่วยกิต) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
👉 6 หลักสูตรระยะสั้น (Short course) สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
📝📱 สอบถามข้อมูลได้ที่: ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ (โทร 089-490-5896)