คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
เข้าร่วมแนะแนวรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ
และให้ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อกับคุณครูแนะแนว
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว