ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เข้าร่วมเปิดงานวันดินโลกจังหวัดสระแก้ว ปี 2566
“soil and Water : a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต“
ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบหมายให้ ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมเปิดงานวันดินโลกจังหวัดสระแก้ว ปี 2566 “soil and Water : a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต“ ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
.
โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกจังหวัดสระแก้ว ปี 2566 “soil and Water : a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต“ ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสระแก้ว หมอดินอาสา เกษตรกร เข้าร่วมพิธี โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ”นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม“ เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม และกล่าวประกาศเจตนารมย์ วันดินโลกเนื่องในโอกาสกิจกรรม kick off วันดินโลกปี 2566 กระทรวงมหาดไทย ภายหลังเสร็จพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้เดินเยี่ยมบูธนิทรรศการส่วนราชการเกี่ยวกับงานวันดินโลก และตลาดที่เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายด้วย