นิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
นางสาวฐิติมา อันสมบูรณ์ และนางสาวล้อมดาว มุ่งทุ่งกลาง
พร้อมด้วยผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ พ.ศ. 2566