ภาพบรรยากาศการฝึกสหกิจในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน
กับสถานประกอบการ ในรายวิชา 76349159 สหกิจศึกษาสำหรับสัตวศาสตร์
(Cooperative Education for Animal Science)
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพบรรยากาศการฝึกสหกิจในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ ในรายวิชา 76349159 สหกิจศึกษาสำหรับสัตวศาสตร์ (Cooperative Education for Animal Science) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จำนวน 4 คน
✅นางสาวฐิติมา อันสมบูรณ์ (พี่จิ๊บ) และนางสาวล้อมดาว มุ่งทุ่งกลาง (พี่อร) ณ NVK ฟาร์ม ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 🐂🏡
✅นางสาวธนาภรณ์ ภูมิลำเนา (พี่ญี่ปุ่น) ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จ.มุกดาหาร 🐂
✅และนายธีรภัทร พลแสน (พี่ปู) ณ ปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 🐂🐃🐓