คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา
นำนิสิตศึกษานอกห้องเรียน
รายวิชา "นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปอ้อยแบบครบวงจร"
(Innovation in sugarcane production and its products)