มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งอนาคต
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สำหรับนักบริหารระดับสูง ประจำปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งอนาคต สู่การเป็นมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
สำหรับนักบริหารระดับสูง ประจำปี พ.ศ. 2566 
 
👉👉👉มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักบริการวิชาการ จัดโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งอนาคต สู่การเป็นมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สำหรับนักบริหารระดับสูง ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อ่าวนาง บีช รีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ
รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้บริหารในองค์กร รวมถึงการปฏิรูประบบอุดมศึกษา การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะคณาจารย์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก รวมถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนงานต่าง ๆ มีผลต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยเน้นการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงกับทิศทางการอุดมศึกษา ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
ภายในโครงการมีการบรรยายและอภิปรายพร้อมระดมสมอง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง “การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ความซ้ำซ้อน และความคุ้มค่า” โดย รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีม การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันกับการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” โดย ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย และทีม การบรรยายและอภิปรายพร้อมระดมสมอง เรื่อง “การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันกับการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนาคตเชิงกลยุทธ์และการวิจัยเชิงระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การบรรยายและอภิปรายพร้อมระดมสมอง เรื่อง “การคาดการณ์อนาคตเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์” โดย ดร.ธีระวุฒิ พิชญสัจจา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แกรนด์ เคมีเคิล ฟาร์อีสต์
การจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงขอมหาวิทยาลัยทุกส่วนงานเข้าร่วมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และประยุกต์กรอบแนวคิดตามกระบวนการของ OKRs ที่เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย รวมทั้งขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมกัน