สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดโครงการ AGGIE NIGHT ประจำปีการศึกษา 2566
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว