ประกาศผลรางวัลการประกวดกิจกรรม HACKATHON รายวิชาEntrepreneurship in the 21st Century โครงการ AGRI BCG HACKATHON 2023
สำหรับนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1
เพื่อให้นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการในโจทย์
“การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนภายใต้ BCG Model”