นิสิตเรียนรู้ปฏิบัติการ การแยกเนื้อและกระดูกในปลาป่น
และการคาดคะเนเปอร์เซ็นต์โปรตีนในปลาป่น
ในวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์