นิสิตเรียนรู้นอกห้องเรียนในเรื่อง ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว
จากกลุ่มวิสหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านจิก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วิสาหกิจชุมชนที่สร้างมูลค่าเพิ่มในข้าวในพื้นที่ชุมขน
มีจัดการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP
การผลิตข้าวตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ผู้สอน ดร. ประทีป อูปแก้ว