นิสิตชั้นปีที่ 3 กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์
ในกิจกรรมการเรียนการสอน การสกัดสารพันธุกรรม
รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

อาจารย์ผู้สอนโดย ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม