คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

✨สมัครเรียนรอบ TCAS67
TCAS 1 : Portfolio
วันที่ 25 ต.ค. 66 – 27 พ.ย. 66
📍คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
**ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า
**ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
-สมัครผ่านเวปไซต์มหาวิทยาลัย : https://e-admission.buu.ac.th
-รายละเอียดระเบียบการสมัคร : https://regservice.buu.ac.th
-หลักสูตรที่เปิดสอน
• สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.)
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
• สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)
👉สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่:
-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)
ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ(โทร 089-490-5896)
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม (โทร 086-746-2377)