คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566