คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566