ประกาศรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 🏆
———-
คุณสมบัติของนิสิต มีดังนี้ 🙋🙋‍♀️
1. สถานภาพทางการศึกษา
1.1 นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี และได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
2. ผลการเรียน
2.1 ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. คุณลักษณะพื้นฐาน
3.1 การศึกษาเล่าเรียน
3.2 การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน
3.3 สุขภาพอนามัย
3.4 ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม
3.5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมและผลงานดีเด่น

📝 นิสิตที่ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ให้ขอรับแบบฟอร์ม ณ สำนักงานคณบดีที่สังกัดหรือดาวน์โหลดจากเอกสาร https://drive.google.com/…/1yo1-hEtP9AUpj-0SwgMaRiQ…
———-
นิสิตยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สำนักงานคณบดีที่สังกัด ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 🗓
#NisitBuu #BUUSA
#กองกิจการนิสิตบูรพา #ทุนพระราชทานฯ